Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávky cez internetovú stránku www.toptapety.sk, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. S uskutočnením objednávky súhlasíte s odosielaním informačného emailu - newslettru na emailovú adresu uvedenú v objednávke. V prípade zrušenia zasielania newslettru je potrebná nám napísať na e-mail info@toptapety.sk .

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a firmou ARTMIE, spol. s r.o., Strojárska 603/85, 06901  SNINA, IČO: 36731684, IČ DPH: SK2022320355. Osobou zodpovednou za prevádzku je Valerian Grass (info@toptapety.sk/0918 772 471).

Kontaktovať nás je možné buď prostredníctvom emailu info@toptapety.sk alebo telefonicky na mobilnom čísle 055 260 1081 v pracovné dni od 8:00 -15:30. Počas obeda (11:30 - 12:00) nám stačí prezvoniť a my Vám zavoláme späť.

 

I. Objednávka

 

1. Kupujúci objednáva tovary predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.toptapety.sk písomnou formou cez e-shop alebo e-mailom, či telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mail (fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačnú adresu), názov tovaru a počet kusov, spôsob dopravy a spôsob platby. Objednávka prostredníctvom  e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky.

3. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013  Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru a podobne).

4. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci e-mailom skontaktuje  s kupujúcim a potvrdí prijatie objednávky.  Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

5. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín od doručenia e-mailu o prijatí objednávky predávajúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou a to e-mailom. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

II. Dodacie lehoty

 

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Spravidla je štandardná doba dodania 5 až 10 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho (platba vopred) alebo odo dňa oznámenia o spôsobe platby na dobierku.

2. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. Doba dodania sa môže predĺžiť aj v prípade nepredvídateľných situácií, ako strata alebo poškodenie zásielky prepravcom, zlé poveternostné podmienky, skryté vady zistené až pri balení zásielky a pod..

 

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

 

1.Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Prípadne, ak je hodnota produktu v našom internetovom obchode 0,0 €, prosíme o overenie si tejto ceny na našej zákazníckej linke.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť do 7 dní za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V opačnom prípade bude jeho objednávka zrušená.

4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) osobným odberom
b) kuriérom (zasielateľskou službou)
c) cez Slovenskú poštu

5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri potvrdení objednávky. Prípadne predávajúci odporučí kupujúcemu lacnejší variant dopravy.

Aktuálne informácie o cenách dopravy a platobných metód nájdete  >TU<.

IV. Preberanie tovaru

 

1.Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej na objednávke. V prípade opätovného zasielania zásielky z dôvodu jej neprevzatia, znáša prepravné náklady kupujúci.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

V. Odstúpenie od zmluvy

 

1.Spotrebiteľ je oprávnený podľa zákona č. 108/2000 §11 ods.1 bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci v čas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 vyššie uvedeného zákona.

2.Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a to prostredníctvom online formulára pre odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete >TU<

3.Po spracovaní formulára pre odstúpenie od zmluvy predajca kontaktuje kupujúceho o podmienkach vrátenia tovaru, ako aj o podmienkach pre vrátenie platby za tovar a poštovného, ktoré kupujúci hradil pri kúpe tovaru.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v prípade, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

 

VI. Vrátenie tovaru do 30 dní

 

1.Kupujúci má možnosť bez uvedenia dôvodu vrátiť zakúpený tovar do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru. Vrátenie tovaru musí byť uskutočnené písomnou formou a to prostredníctvom online formulára pre spracovanie vráteného tovaru, ktorý nájdete >TU<

2.Tovar je potrebné odoslať na adresu predávajúceho (ARTMIE, spol. s r. o., Strojárska 4268, 069 01 Snina) v lehote 15 dní na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Prepravné náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

3. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.


4. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

5. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt vráti kupujúcemu spať bankovým prevodom na bankový účet kupujúceho.

6. Kupujúci nemôže tovar vrátiť najmä v prípade, ak ide o tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

VII. Reklamačný poriadok

 

1.Vo všeobecnosti, pokiaľ v obchodných podmienkach nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov.

2. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Reklamácia musí byť ohlásená písomnou formou a to prostredníctvom online formulára pre spracovanie vráteného tovaru, ktorý nájdete >TU< . Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi predávajúceho.

3.Pre urýchlenie reklamácie môže kupujúci zaslať fotografiu poškodeného tovaru na email predávajúceho info@toptapety.sk . Fotografia by mala byť zhotovená tak, aby na nej bola čo najlepšie viditeľná reklamovaná vada.

4. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením produktu, používaním produktu v nevhodných podmienkach, neodbornou opravou alebo výmenou časti produktu, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu opravu alebo výmenu častí produktu vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do produktu inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

5. Ak bol kupujúcemu doručený produkt, ktorý si neobjednal, ako podklad pre reklamáciu zašle fotografiu celého doručeného produktu a kódu jeho kódu, ktorý je uvedený na krabici, v ktorej bol produkt doručený. Fotografiu nám následne odošlite na info@toptapety.sk

6. Ak kupujúci prebral produkt, ktorý je viditeľne poškodený t.j. bola poškodená aj krabica, v ktorej Vám bol obraz doručený, sa reklamácia nevzťahuje ( toto upozornenie je uvedené aj na krabici, v ktorej Vám bude obraz doručený, takto poškodený obraz od kuriéra alebo pošty nepreberajte !!!! ).

7. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

8. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môžete obrátiť aj  ► TU ◄

 

VIII. Záruka najnižšej ceny

 

1.Ak kupujúci na internete nájde produkt z našej ponuky na www.obraznastenu.sk s rovnakými parametrami a v rovnakej kvalite lacnejšie než u nás, získa kupujúci  10 % zľavu z ceny produktu, ktorý našiel u konkurencii. Zľava bude priznaná až po overení internetového predajcu a porovnateľného produktu či má rovnaké parametre a kvalitu ako ponúkaný produkt na www.toptapety.sk.

 

XI. Informácie k fototapetám

 

1.Po doručení je potrebné skontrolovať či:

- je dostatočná metráž pre plochu ,na ktorú chcem fototapetu použiť. Až potom fototapetu vybaľte z rolky.

  • bol doručený správny vzor, rozmer či farebnosť.
  • boli doručené všetky časti fototapety a či jednotlivé časti na seba nadväzujú, ak sa jedná o tapetu z viacerých častí.
  • či nie je fototapeta po rozbalení roztrhnutá alebo pokrčená či inak poškodená.

2.Reklamovať sa dajú iba celé rolky fototapety v pôvodnom obale. Obal si uschovajte a nepoškoďte.

3.Reklamácia sa nevzťahuje na fototapety, ktoré už boli použité (nanesenie lepidla, nalepenie na stenu a podobne).

4.Za prípadné škody, ktoré by nastali pri použití tapety nezodpovedáme.

5.Pri lepení fototapety je potrebné dodržať stanovený pracovný postup a vhodné lepidlo pre fototapety. Návod na použitie si môžete stiahnuť >TU<.

 

X. Záverečné ustanovenia

 

1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

6. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

7. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

ARTMIE, spol. s r.o.

NjZhYzll